Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan för år 2017

 

ALLMÄNNA MÅL (Hämtat från kretsens stadgar, fastställda av kretsstämman 2008-03-04)
 • att bevaka natur- och miljöfrågor 
 • att bedriva upplysningsverksamhet 
 • att väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor 
 • att påverka företag, myndigheter och politiker 
 • att verka för god undervisning i natur- och miljövård 
 • att bedriva aktiv föreningsverksamhet
MÅL för verksamhetsåret 2017

Medlemsaktiviteter

 • att anordna verksamhet för medlemmarna som presenteras i två programblad. Dessa bör innehålla föredrag, utflykter, vandringar och studiebesök. Dessutom bör det ingå barn-/ungdoms-/ familjeaktiviteter. För varje aktivitet skall utses en ansvarig kontaktperson.
 • att anordna studiecirklar.
Resurshushållning
 • att aktivt bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken,
 • att stimulera till miljövänligt beteende, bl a genom att genomföra Miljövänliga veckan,
 • att verka för att Kristianstad och Bromölla blir fossilbränslefria kommuner.
Biologisk mångfald m m
 • att fortsätta arbeta för att Gyetorpskärret blir skyddat som naturreservat,
 • att hjälpa hotade arter genom fortsatta röjningsinsatser i Gyetorp
 • att hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för grod- och växtlokaler, samt delta i kommunens LONA- och LOVA-projekt om ansvarsarter,
 • att bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten,
 • att aktivt verka för biotopskydd genom att föra fram uppgifter om hotade biotoper till skogsstyrelsen och länsstyrelsen,
 • att i samarbete med länsstyrelsen ordna exkursioner till naturskyddade områden,
 • fortsatt deltagande i restaureringen av trädesmarkerna i Åhus.
 • Ansvarig för detta är styrelsen med stöd av Floravårdsgruppen.
Aktuella miljövårdsfrågor
 • att delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar och allmänhet i aktuella natur- och miljövårdsfrågor,
 • att deltaga i de lokala vattenråden,
 • att i övrigt följa aktuella natur- och miljövårdsfrågor.
Kristianstads Vattenrike
 • att stödja, samverka och delta i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes arbete genom att  anordna aktiviteter som anknyter till projektet eller till naturum Vattenriket.
Ungdomar/barn
 • att åter försöka starta Natursnoksverksamhet.
Integration
 • att verka för att engagera människor från andra kulturer i vår verksamhet.
Lokal samverkan
 • utveckla samarbete med andra kretsar och föreningar t ex Nordöstra Skånes Fågelklubb, Lunds Botaniska Förening, Vattenrikets Vänner, Katastrofhjälp – Fåglar – Vilt (KFV), FN-föreningen, Studiefrämjandet samt t ex Regionmuseet och Agenda 21.
 • att medverka i Framtidsveckan som genomförs i september
Internet
 • sprida information om föreningen och dess verksamhet via hemsidan och Facebook.
 • fortsätta att utveckla ”Sländan”- en hemsida med foton av djur och växter i Kristianstad och Bromölla kommuner.       
Där inget annat nämns är styrelsen i sin helhet ansvarig

Verksamhetsplanen antogs av kretsstämman den 8 mars 2017