Föreningens historia

Gräsand vid Helge å

Naturskyddsföreningen i Kristianstads 50 första år

Föreningens historia – de första 50 åren

Den lokala naturskyddsföreningen bildades för att skydda fågellivet längs Helgeå mot jakt. Kristianstads Naturskyddsförening bildades 27 april 1921 av ett trettiotal intresserade. En styrelse om 10 personer tillsattes och ordförande blev Fritz Sommar Bruzelius, officer vid Norra Skånska Infanteriregementet. Sekreterare var Axel Fredrik (Fritz) Berg von Linde, officer på samma regemente.
Fritz Sommar Bruzelius var ordförande 1921- 1937.
Axel Fredrik (Fritz) Berg von Linde var ordförande 1937-1940.
Friherre Otto Palmstierna som från grundandet varit vice ordförande blev ordförande 1940-1943.
Han efterträddes av borgmästare Einar Dörring 1943-1960.
Jägmästare Einar Friesendorff var ordförande år 1960,
och efterträddes av läroverksadjunkt Åke Uddling 1961-1969,
som 1969 efterträddes av fru Brita Stenström.

Föreningen arrenderade redan 1921 jaktarrendet för större delen av Härlövs ängar mot en avgift av 250 kr per år. Föreningen fick också tillgång till Östra Skånes Järnvägs ABs områden utmed ån och Kvarnbolagets område vid Barbacka. 1922 fick föreningen dispositionsrätt till Överstens ö i Tivoliparken och 1925 jakträtten på kommunens områden på Isternäset, utmed Helgeån och i Björket. Under åren 1949-1964 arrenderade föreningen också delar av Håslövs ängar vid Hammarsjön. Föreningen hade till en början en tillsynschef över sina skyddsområden. 1933 beslöts att i stället ha en jaktvårdspolis. 1969 övertog stadens hälsovårdsnämnd sådan tillsyn.

Föreningen lät anlägga skyddsplanteringar och häckningsplatser på sina skyddsområden. Man utfodrade fåglar under vintern och 1962 tog man initiativ till att hålla vattnet öppet i Helgeån med hjälp av tryckluft. På förslag av föreningen byggdes också ett par fågeltorn, 1962 vid Udden och 1964 vid Näsbyfält.

En av de första åtgärderna som styrelsen gjorde var att begära fridlysning av svanarna inom Kristianstads län, vilket fick till följd att de snart fridlystes i hela landet. Man medverkade också till skydd av bland annat blåkråkan, kungsfiskaren och brushanen samt att jakten på änder och gäss förkortades.

1939 köpte man 10 svarta storkar från Hagenbecks Zoo i Hamburg för att försöka föröka dem i ett hägn på Ekenabben. Tanken var att återinföra arten till Sverige, men projektet misslyckades tyvärr.

När Einar Dörring blev ordförande 1943 önskade han att föreningens verksamhet skulle breddas från främst fågelskydd till mera allmänt naturskydd, och detta underströks i de nya stadgar som antogs år 1950.

Föreningens femtioårsjubiléum kunde firas år 1971 och denna text är ett sammandrag av Torsten Anderssons artikel i KRING HELGE Å 1971.

Se länk ovan! 

 

Föreningen fyller 100 år  våren 2021 –  här finns historien: 100 år