Verksamhetsplan

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Verksamhetsplan för år 2020

 

ALLMÄNNA MÅL

 • att väcka kärlek till naturen  
 • att väcka opinion
 • att påverka beslut om natur och miljö
 • att skydda och vårda naturen
 • att verka för samhällets anpassning efter naturens förutsättningar
 • att bedriva aktiv föreningsverksamhet

 

MÅL för verksamhetsåret 2020

 

Medlemsaktiviteter

 • att anordna verksamhet för medlemmarna som presenteras i två programblad. Dessa bör innehålla föredrag, utflykter, vandringar och studiebesök. Dessutom bör det ingå barn-/ungdoms-/ familjeaktiviteter. För varje aktivitet skall utses en ansvarig kontaktperson.
 • att anordna studiecirklar.

Resurshushållning

 • Att aktivt bevaka och skynda på kommunernas och andra aktörers klimatarbete
 • att bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken,
 • att stimulera till miljövänligt beteende, bl a genom att genomföra Miljövänliga veckan,
 • att fortsätta verka för att Kristianstad och Bromölla blir fossilbränslefria kommuner.

Biologisk mångfald m m

 • att fortsätta arbeta för att Gyetorpskärret blir skyddat som naturreservat,
 • att hjälpa hotade arter genom fortsatta röjningsinsatser i Gyetorp
 • att hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för växtlokaler, samt delta i kommunens LONA- och LOVA-projekt om ansvarsarter,
 • att bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten,
 • att aktivt verka för skydd av värdefulla områden genom att föra fram uppgifter om hotade biotoper till artportalen, skogsstyrelsen och länsstyrelsen,
 • att i samarbete med länsstyrelsen ordna exkursioner till naturskyddade områden,
 • fortsatt deltagande i restaureringen av trädesmarkerna i Åhus.
 • Ansvarig för detta är styrelsen med stöd av Floravårdsgruppen.

Aktuella miljövårdsfrågor

 • att delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar och allmänhet i aktuella natur- och miljövårdsfrågor,
 • att deltaga i de lokala vattenråden,
 • att i övrigt följa aktuella natur- och miljövårdsfrågor.

Kristianstads Vattenrike

 • att stödja, samverka och delta i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes arbete genom att  anordna aktiviteter som anknyter till projektet eller till naturum Vattenriket.

Ungdomar/barn

 • att åter försöka starta Natursnoksverksamhet.

Integration

 • att verka för att engagera människor från andra kulturer i vår verksamhet.

Lokal samverkan

 • utveckla samarbete med andra kretsar, föreningar och miljörörelser t ex Nordöstra Skånes Fågelklubb, Lunds Botaniska Förening, Vattenrikets Vänner, Katastrofhjälp – Fåglar – Vilt (KFV), FN-föreningen, Fridays For Future, Studiefrämjandet samt t ex Regionmuseet och Agenda 21.
 • att medverka i Framtidsveckan som genomförs i september

Internet

 • sprida information om föreningen och dess verksamhet via hemsidan och Facebook.
 • fortsätta att utveckla ”Sländan”- en hemsida med foton av djur och växter i Kristianstad och Bromölla kommuner.       

 

Där inget annat nämns är styrelsen i sin helhet ansvarig

 

Verksamhetsplanen har fastställts av kretsstämman den 11 mars 2020