Verksamhetsplan

Vår verksamhetsplan för 2024

ALLMÄNNA MÅL
Våra övergripande mål är att:
– väcka kärlek till naturen
– skydda och vårda naturen
– väcka opinion
– påverka beslut om natur och miljö
– verka för samhällets anpassning efter naturens förutsättningar
– bedriva aktiv föreningsverksamhet.

Mål för verksamhetsåret 2024
Medlemsaktiviteter
– Anordna verksamhet för medlemmarna som bl. a presenteras i två programblad. Dessa bör innehålla föredrag, utflykter, vandringar och studiebesök. Dessutom bör det ingå barn-/ungdoms-/ familjeaktiviteter. För varje aktivitet skall utses en ansvarig kontaktperson.
– Anordna studiecirklar.

Resurshushållning
– Aktivt bevaka och skynda på kommunernas och andra aktörers klimatarbete.
– Bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken.
– Stimulera till miljövänligt beteende, bl.a. genom att genomföra Klädbytardagen och

Green Action Week (f.d. Miljövänliga veckan).
– Fortsätta verka för att Kristianstad och Bromölla blir fossilbränslefria kommuner.

Biologisk mångfald m.m.
– Hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för växtlokaler.
– Bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten.
– Aktivt verka för skydd av värdefulla områden genom att föra fram uppgifter om hotade biotoper till Artportalen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.
– Fortsatt deltagande i restaureringen av trädesmarkerna i Åhus.

Aktuella miljövårdsfrågor
– Delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar och allmänhet i aktuella natur- och miljövårdsfrågor.
– Besvara remisser och bevaka naturens intressen.
– Deltaga i de lokala vattenråden.

Kristianstads Vattenrike
– Stödja, samverka och delta i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes arbete genom att anordna aktiviteter som anknyter till Vattenriket.

Ungdomar/barn
– Skapa förutsättningar för att det ska finnas en verksamhet för barn och unga, genom samarbete med lokala organisationer eller genom uppstart av Natursnoksverksamhet.

Integration
– Verka för att engagera människor från olika kulturer i vår verksamhet.

Lokal samverkan
– Utveckla samarbete med andra kretsar, föreningar och miljörörelser: Nordöstra Skånes Fågelklubb, Lunds Botaniska Förening, Vattenrikets Vänner, Samverkan för Hanöbukten, Katastrofhjälp – Fåglar – Vilt (KFV), FN-föreningen, Fridays For Future,
Studiefrämjandet, Regionmuseet, Agenda 2030, Klimatneutrala Kristianstad 2030 och

Cykelfrämjandet.
– Medverka i Framtidsveckan som genomförs i september.

Internet
– Sprida information om föreningen och dess verksamhet via hemsidan och sociala medier.
– Fortsätta att utveckla Sländan – en hemsida med foton av djur och växter i Kristianstad och Bromölla kommun.