Verksamhetsplan

Vår verksamhetsplan för 2022

ALLMÄNNA MÅL

Våra övergripande mål är att:

– väcka kärlek till naturen

– väcka opinion

– påverka beslut om natur och miljö

– skydda och vårda naturen

– verka för samhällets anpassning efter naturens förutsättningar

– bedriva aktiv föreningsverksamhet.

Mål för verksamhetsåret 2022

Medlemsaktiviteter

– Anordna verksamhet för medlemmarna som presenteras i två programblad. Dessa bör innehålla föredrag, utflykter, vandringar och studiebesök. Dessutom bör det ingå barn-/ungdoms-/ familjeaktiviteter. För varje aktivitet skall utses en ansvarig kontaktperson.

– Anordna studiecirklar.

Resurshushållning

– Aktivt bevaka och skynda på kommunernas och andra aktörers klimatarbete.

– Bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken.

– Stimulera till miljövänligt beteende, bl.a. genom att genomföra Miljövänliga veckan.

– Fortsätta verka för att Kristianstad och Bromölla blir fossilbränslefria kommuner.

Biologisk mångfald m.m.

Ansvarig för denna del är styrelsen med stöd av Floravårdsgruppen.

– Hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för växtlokaler, samt delta i kommunens LONA- och LOVA-projekt om ansvarsarter.

– Bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten.

– Aktivt verka för skydd av värdefulla områden genom att föra fram uppgifter om hotade biotoper till artportalen, skogsstyrelsen och länsstyrelsen.

– I samarbete med länsstyrelsen ordna exkursioner till naturskyddade områden.

– Fortsatt deltagande i restaureringen av trädesmarkerna i Åhus.

Aktuella miljövårdsfrågor

– Delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar och allmänhet i aktuella natur- och miljövårdsfrågor.

– Besvara remisser och bevaka naturens intressen.

– Deltaga i de lokala vattenråden.

Kristianstads Vattenrike

– Stödja, samverka och delta i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes arbete genom att anordna aktiviteter som anknyter till projektet eller till naturum Vattenriket.

Ungdomar/barn

– Skapa förutsättningar för uppstart av Natursnoksverksamhet.

Integration

– Verka för att engagera människor från olika kulturer i vår verksamhet.

Lokal samverkan

– Utveckla samarbete med andra kretsar, föreningar och miljörörelser: Nordöstra Skånes Fågelklubb, Lunds Botaniska Förening, Vattenrikets Vänner, Katastrofhjälp – Fåglar – Vilt (KFV), FN-föreningen, Fridays For Future, Studiefrämjandet, Regionmuseet, Agenda 2030, Klimatneutrala Kristianstad 2030 och Cykelfrämjandet.

– Medverka i Framtidsveckan som genomförs i september.

Internet

– Sprida information om föreningen och dess verksamhet via hemsidan och sociala medier.

– Fortsätta att utveckla Sländan – en hemsida med foton av djur och växter i Kristianstad och Bromölla kommuner.

Där inget annat nämns är styrelsen i sin helhet ansvarig.

 

 

Verksamhetsplanen har fastställts av kretsstämman den 9 mars 2022.