Remissvar 2018

kommun@kristianstad.se

Om Kristianstad 4:37 och  Kometen 9,   BN 17-0025

Kristianstads kommun vill omvandla två fotbolls-/idrottsplaner till parkeringsplatser samt låta Maxi bygga ut mot idrottsplatsen. En följd av detta blir sämre infiltrering av nederbörden och ökande dagvattenmängder som måste tas om hand, Därför vill man hugga ner delar av Södra Björket för att gräva två dagvattendammar.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla beklagar att man fortsätter att exploatera den halvvilda stadsparken Björket, där nu nästen ingenting finns kvar mellan Lasarettsboulevarden och Ringvägen. Fotot på sidan 8 i planbeskrivningen visar hur Björket tidigare faktiskt omringade hela Kristianstads östra sida från Kulltorp i norr ända till Ekenabben i söder (minst 4 km sammanhängande ”Björke”).

Nu finns det alltså nästan ingenting kvar av Björket mellan Lasarettsboulevarden och Ringvägen. Den del av Södra Björket som denna plan berör har stora naturvärden i form av alsumpskog med mycket väl utvecklade alsocklar. (Jämför fotot ovan). Att dessa alsocklar är så välutvecklade beror på områdets höga grundvattenyta.(Dock är det ovanligt torrt hösten 2018) Kommunen har tyvärr redan byggt rejält tilltagna krossgrusvägar i området, huggit ner några av träden och delvis dränerat området i samband med utbyggnaden av den nya fotbollsplanen. Men Södra Björket är fortfarande värdefullt och kommunen bör kompensera för de ingrepp som gjorts och planeras genom att skapa ny parkmark eller stadsnära naturskog på annan plats!

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Christer Neideman  (ordförande)

                               Finja Betong / WSP
                               kalle.andersson@wsp.com

Om utökad brytning av sand/grus  i Kälkestad 8:4 m fl

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla föredrar alternativ A dvs att man bryter djupare i den nuvarande täktytan.

Vid återställning av marken efter brytningen bör den biologiska mångfalden gynnas genom t ex någon brant som är lämpliga för backsvalor, öppna sandiga marker som är lämpliga för värmekrävande insekter och gärna någon damm för groddjur mm.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Christer Neideman (Ordförande)

 

 kommun@kristianstad.se

Om BN 12-3925 Trafikplan för Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla är positiv till de övergripande målen i kommunens trafikstrategi och den nya trafikplanen. Nedan följer några kommentarer:

Cykeltrafik

Det är bra att man planerar att bygga ihop de olika cykelvägarna till ett sammanhängande system! Några andra synpunkter:

  1. Bättre cykelvägsmarkering där utfart till väg korsar cykelväg. T ex helfärgat blått på cykelvägen.
    Orsak är stor säkerhetsrisk då bilister ofta inte uppfattar att det finns cykelväg.
  2. Tydligare cykelvägar – t ex bättre vägmarkeringar, raka rutter som inte plötsligt dras över på andra sidan av vägen. Tydlig början och slut av cykelvägen.
  3. Bättre underhåll på cykelvägar och bättre rensning av vägkant där man cyklar – ofta finns gammalt grus kvar i lång tid.

Biltrafik

Allmänt: Hastighetsgränserna i samhällena har under senare år ändrats radikalt och det har vuxit upp en rik skyltflora i vägkanterna. Detta är inte enbart positivt, eftersom många bilister tappat respekten för hastighetsgränserna. Ex Snapphanevägen från Rödaledsrondellen till Tegelbruksvägen:  40 km, 60 km, 40 km, 30 km, 60 km dvs 5 hastighetsgränser på 1,5 km väg.

40 km hastighet är motiverat inom tätbebyggelse t ex villakvarter, men däremot knappast på en genomfartsväg t ex genom Österslöv där 50 km passar bättre.

Länk 12 / åtgärd B7   Förbifart Hedentorp.

Vi är positiva till det alternativa förslaget med delade körbanor på den nuvarande Åsumsvägen och hoppas att den nya utredningen kommer fram till att den tidigare föreslagna dragningen längs Alevägen förkastas.

Den bör skrotas därför att:

1- Man skulle leda 10 000 fordon om dagen rakt förbi den nyupprättade skylten som det står ”Naturreservat” på vid slutet av Alevägen.

2- Man skulle leda 10 000 fordon alldeles jämte det Natura2000-område som finns öster om Alevägen.

3- Man skulle leda 10 000 fordon om dagen (inkl. tung trafik) alldeles bredvid den framtida skyddsvallen. Varför har man stängt av trafiken mellan Västra Storgatan och Hammarslundsvägen vid Ekenabben? Förmodligen för att det inte är bra att ha så stor väg med vibrationer tätt intill en vital skyddsvall mot Hammarsjön.

Bilparkering

Kommunen bör sätta upp mål för antalet parkeringsplatser med laddningsmöjlighet för elbilar!

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla
Christer Neideman

Länsstyrelsen Skåne, Tommy Persson       skane@lansstyrelsen.se

Om förslaget till klimat- och energistrategi för Skåne, dnr 420-35247-2017

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en regional klimat- och energistrategi för att öka förutsättningarna att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser att strategin är bra och nödvändig för att minska utsläppen och därmed klimathoten.

Några kommentarer:

Sid 22

Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska år 2030 vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person.

Mycket bra att man även räknar in vår konsumtion av produkter framställda i utlandet. Det är också viktigt att vi i Sverige endast köper varor som är framställda på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sid 25

 År 2030 ska energianvändningen i Skåne vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.

Om målet ska klaras måste havsbaserad vindkraft göras lönsam t ex genom avskaffade anslutningsavgifter. Lagring av energi i batterier eller som vätgas måste också börja tillämpas i större skala.

Problemet att skånska biogasanläggningar konkurreras ut av dansk biogas som får dubbelt stöd måste också lösas.

Alla subventioner av fossila bränslen t ex till flyget eller industrier måste tas bort.

Sid 30

År 2030 ska andelen cykel och gång vara minst 30 procent av det totala antalet resor samt kollektivtrafik ska stå för minst 28 procent i Skåne.

Det är viktigt stads- och trafikplaneringen tar större hänsyn till gående och cyklister.

Skånetrafiken hotar att orsaka minskat antal kollektivresande när man fördyrar biljettkostnaderna! Samhället borde hellre subventionera kollektivtrafiken för att minska onödigt bilåkande.

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Det är viktigt att byta ut fossila drivmedel genom att fortsätta gynna biogasbilar och biogasbussar. Maximal etanolinblandning i bensinen bör göras. Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) kan ersätta diesel om man kan garantera att den inte framställs av palmolja.

På längre sikt är en stor ökning av eldrivna fordon nödvändig.

Prioriterade åtgärdsområden för Skåne

Detta stora avsnitt innehåller många bra förslag som vi hoppas kommer att genomföras av länsstyrelsen, regionen, kommunerna och andra berörda skånska aktörer.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Den 12 mars 2018

Christer Neideman

 

Till  Kristianstads kommun       per.blomberg@kristianstad.se

Om grönplan 2017  

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till grönplan, vars syfte är att vara underlag för planeringen och förvaltningen av kommunal mark.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser att grönstrategin och den nya grönplanen är viktiga och att det måste tas större hänsyn till de gröna värdena än vad som hittills gjort. Som dåligt exempel vill vi peka på detaljplaneförslaget för nytt badhus på Näsby, som ödelägger en gammal regementspark intill högskolan eftersom man förutom badhuset också vill pressa in stora bostadshus i samma parkområde.

Grönplanen och tillämpningen av den är alltså mycket viktig för att få en bra utveckling av både den framtida staden Kristianstad och hela kommunen.

De mål, strategier och åtgärder som ingår i grönplanen är bra och viktiga att genomföra. Vi gläder oss speciellt åt åtgärd 49 (Sid 29) Kompensation och balansering vid exploatering av Näsbyfält. Detta eftersom placeringen av den nya ”Lingenässkolan” mitt i ett planerat grönstråk helt strider mot kommunens grönstrategi.

En liten rättelse: Sid 40 ”Årupsravinen” mellan Ö Sönnarslöv och Huaröd heter Åbjär.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Kristianstad den 12 mars 2018

Christer Neideman

Myrspovar

Länsstyrelsen Skåne        skane@lansstyrelsen.se

Om bevarandeplan för Natura 2000-område Rinkaby skjutfält

Dnr 511-27421-2015

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser att Natura 2000-området Rinkaby skjutfält är mycket skyddsvärt och viktigt att sköta så att de stora biologiska naturvärdena bevaras.

Bevarandeplanen är mycket omfattande och utan att kunna tränga in i alla detaljer ställer vi oss bakom innehållet i planen.

Det finns dock en del i textinnehållet som förtjänar att kommenteras. Synpunkterna nedan är direkt knutna till refererade textavsnitt.

På sidan 7 sker en uppräkning av förekommande naturtyper. På samtliga anges bedömd bevarandestatus som ”Icke fullgod”. På sidorna 24 – 26 finns motsvarande redovisning i kartform men här anges bevarandestatus i samtliga fall som ”Fullgod”!

Sid 11, Sandbankar: ejder, torsk och ål ska föryngra sig inom området.
Kommentar: Ejdern häckar inte inom området och behöver oftast öar för sin häckning. Torsken föryngrar sig på djupt vatten alltså betydligt mer än 300 m från stranden. Ålen föryngrar sig inte i Sverige.

Sid 12, Blottlagda sand- och lerbottnar respektive Rev: bland annat anges att kärrsnäppa, myrspov respektive torsk ska föryngra sig inom området. Inom området saknas lämpliga häckningsmiljöer för kärrsnäppa och arten är i princip borta från östra Skåne, myrspoven föryngrar sig långt norrut och när det gäller torsk, se tidigare kommentar.

Generellt sett upplevs ambitionerna (målen) för de olika arter som ska föryngra sig inom områdets olika naturtyper som högt ställda och därmed i flera fall inte nåbara.

Sidan 17: ”tillskottsutfodring av betesdjur bör endast ske i samband med övergångsutfodring vid betessläpp och installning”. Sedan flera år sker betet på skjutfältet i form av ranchdrift och djuren går ute året om. Det rimliga är att skilja vinterfållorna med stödutfodring från ytorna med skyddsvärda naturtyper.

Sidan 20: Rinkaby skjutfält ingår i SandLife, men detta projekt avslutas 2018. Hur säkras den framtida skötseln upp när projektmedlen försvinner?

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Christer Neideman

 

Länsstyrelsen Skåne     skane@lansstyrelsen.se

Om bevarandeplan för Natura 2000-område Ravlunda skjutfält

Dnr 511-21898-2015

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser att Natura 2000-området Ravlunda skjutfält är mycket skyddsvärt och viktigt att sköta så att de stora biologiska naturvärdena bevaras.

Bevarandeplanen är mycket detaljerad och vi ställer oss bakom innehållet.

Men vi vill påpeka att ibland innehåller texten orimliga krav, som borde uttryckas lite mindre kategoriskt. Vi ger några exempel:

Sid 16 sandbankar: ejder, torsk och ål ska föryngra sig inom området.
Kommentar: Ejdern häckar inte inom området och behöver oftast öar för sin häckning. Torsken föryngrar sig på djupt vatten alltså betydligt mer än 300 m från stranden och ålen vandrar så vitt vi vet ända till Sargassohavet.

Sid 18 fuktängar: Bläsand, skedand, kornknarr och årta ska föryngra sig inom området. Kommentar: Som häckfågel är bläsanden en norrlandsfågel även om åtskilliga tusental flyttar förbi Ravlunda på hösten. Skedand och årta behöver normalt slättsjöar för sin häckning och kornknarren är idag en stor sällsynthet som häckfågel och häckar nog inte ofta på Ravlunda.

Vi förstår att det är svårt att få en så komplicerad text helt felfri, men vill gärna att det som står i texten ska vara rimligt i praktiken.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Christer Neideman

 

Länsstyrelsen Skåne         skane@lansstyrelsen.se

 Om bevarandeplan för Natura 2000-område Ivösjön-Oppmannasjön

Dnr 511-27265-2015

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser att Natura 2000-området Ivösjön-Oppmannasjön är mycket skyddsvärt och att det är viktigt att sköta att de stora biologiska naturvärdena och bevara sjöarnas hydrologiska status.

Bevarandeplanen är detaljerad och vi tillstyrker planen och ställer oss bakom dess innehåll.

Några smärre kommentarer:

Sidan 1, förteckning över markägare: Naturreservatet Ivö klack ägs av naturvårdsverket inklusive ett vattenområde NÖ Ivön.

Sidan 5: Översiktskartan har fel skalstock!

Sidan 9, överst: bland annat anges att svärta ska föryngra sig i de båda sjöarna. Det är nog en för hög ambition.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Kenth Ljungberg