Remissvar 2020

 

Remiss om fiskuppfödning
Naturskyddsföreningen för Kristianstad/Bromölla har tagit del av samrådsunderlaget för bolaget Fiskuppfödning 2 AB i Önnestad 105:1,Kristianstad kommun. Från miljö och naturskyddssynpunkt har flera aspekter undersökts, som kan påverka omgivande miljöer.Naturskyddsföreningen ser positivt på en lokalisering vid skogsbrynet NV Västergården, men har också en förfrågan. I bilaga 4 (Gödselrapport) under rubrik Foder förekommar soja. Sojaodlingar förekommer vanligtvis från Sydamerika och värdefulla miljöer går till spillo. Importen till Sverige är betydande och merparten går till djurfoder.

Inom gårdsfisknäringen förekommer det en produktutveckling av foder, proteinrika baljväxter som ärtor, åkerbönor m. fl och restprodukter av t.ex  raps. Hur går tankarna kring denna frågeställning och alternativen till soja?

För Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
Anders Johansson,   2020-11-20

Remiss angående grustäkt i Hörröd

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla har tagit del av Underlag för Undersökningssamråd, sandtäkt på fastigheten Hörröd 10:17 Kristianstad kommun.
Den planerade täkten ligger inom riksintresse för friluftsliv och medför ett visst intrång i brytområdets norra del.Oklart i vilken utsträckning Segesholmsåns dalgång påverkas.Mer konkreta åtgärder för att undvika/minimera intrång efterfrågas.
Enligt kommunens översiktsplan ligger täkten inom ett bullerfritt friluftsområde.Dessutom är Skåneleden belägen inom 500m avstånd.Det är känt att Bolaget har varit etablerat på plats sedan en lång tid tillbaka,men det måste säkerställas att utökad täkt inte medför bullernivåer som överskrider riktlinjerna för friluftsliv.
Naturvärdena i den planerade täkten är ringa.Sand-/grustäkter kan i många fall skapa miljöer,reträttplatser för fauna och flora som är beroende av öppna sandiga lokaler.En genomtänkt efterbehandlingsplan som harmoniserar med omgivningen,återställande av gärdesgårdar mm är av högsta prioritet.För insektsfaunan har detta beskrivits av Mikael Sörensson(2017).För backsvalepopulationen skulle det vara möjligt att spara rasbranterna.
Naturskyddsföreningen har inget att erinra om ovanstående tillgodoses.

Kristianstad 20-06-22
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla

Remiss Ändring av Översiktsplanen för Kristianstad

Allmänt

Ett övergripande mål är ett samhälle som leder till att minska påverkan på klimatet.Spåra och hantera CO2 källor.

En omställning kan i många fall förändra livsvanor och medföra merkostnader för kommunen och den enskilde.Än viktigare blir det att kommunicera och förmedla information,ex via broschyrer,infoblad,innebörden av en beteendeförändring som merparten behöver för att klara klimatmålen.

Staden har delats upp,marknadskrafter har styrt utvecklingen mot öster(C4-shopping) och väster(Härlövsområdet).Konsekvensen har blivit,blir anspråkstagande av mark för parkeringsytor,ökat bilåkande,perforerat landskap med nya vägdragningar som skapar barriärer.Bilköerna är täta vid vissa tidpunkter på dygnet kring Härlövsängaleden,Snapphanegatan,Långebrogatan.En prioritering av tidsvinster för kollektivresande skulle gagnas jämfört med bilister om nämnda vägavsnitt fick speciellt avsatta filer för buss,fyllda bilar,säkra GC-vägar.Kan kompletteras med ev avgifter,där många vill åka,ingen kö och fler kommer lättare fram.

Framtidens lokala gods och budtransport
Godscyklar är redan verklighet och fraktföretag berättar om stora besparingar genom omställning från lastbilar till eldrivna lastcyklar. Bredden på cykelvägar ska anpassas till dessa.

Acceptera minskat yta för p-platser
Vi måste avveckla normen att varje bostad ska ha tillhörande p-plats. I framtiden finns inte utrymme att alla stadsbor ska ha egen bil. Att göra det svårt att ha bil, centralt, ökar suget på cykel eller kollektivtrafik.

Skapa och vårda grönytor.Stora perifera,monotona gräsmatteytor kan skötas mera extensivt till skillnad från ytor belägna inom bostadsområde.Slåtter kan med fördel utföras i slutet av säsongen.Det skulle öka den biologiska mångfalden för såväl växter som djur.Andelen träd i kommunen är låg och att detta beaktas vid exploatering.

Stora träd behövs inom kort tid. Plantera så stora träd som möjligt då dessa buffra temperaturen under värmeböljor samt ger skugga och kan bli en svalkande plats i stadsmiljön. I övrigt kan man göra grönytor mera samhällsnyttiga genom att satsa mera på fruktträd och slåtterängar

Andelen resor med bil är stort,även inom avstånd mindre än fem km.Genom attraktiva GC vägar förmå pendlare välja detta alternativ en kollektiv lösning.Prioritera GC vägar generellt framför biltrafik.Upphöjda GC vägar,lä-och skyddsridåer med träd,buskage.

Hushålla med marken och i första hand utnyttja redan exploaterade ytor.Beroende på verksamhetsform,se möjligheten att kombinera boende med kontorslokaler.Det skulle minimera behovet av nya ytor.

Både vid nybyggnation,restaurering av bostäder,shoppingcentra,industrier mm utnyttja möjligheten av solpaneler.

Klimatet kräver kraftigt minskade biltransporter. Med de nya planerade områdena långt från centrum ökar biltransporterna. Däremot kan man minska dessa genom att bygga ut i småbyar längs järnvägen t.ex  Fjälkinge, Önnestad och evt skapa nya stationer där det är lämpligt. Tåget tar personer ssnabbt till centrum och har ett minimalt utsläpp i jämförelse med biltrafik. En sådan decentralisering går i linje med målet om levande landsbygd.Flera handelsaffärer kan uppstå i småbyarna och skapa nära jobb med syfte att motverka biltransport till Kristianstad.

En sådan planering krävs i samma veva åtgärder såsom att göra det attraktivt av bo i dessa småbyar samt att göra det enklare att ta sig från centralstationen till önskvärda platser i Kristianstad,exempelvis göra det möjligt att ta med större varor man köper från varuhus med i kollektivtrafiken/bilpool etc.

Det har enligt kommunen själv uppnåtts ett tak för befolkningen inom översiktsplanens område,utifrån den befintliga struktur, antal skolor, etc. Utökning av befolkning leder till stora kostnader för nya institutioner och infrastruktur, vilket inte vägs upp av inkomst från inflyttade personer.

Det är därför ett ekonomiskt ohållbart upplägg. Alternativet är att få folk att bo i småbyar runt om Kristianstad där det fortfarande finns utrymme inom de ramar som skapas av befintlig struktur.

Dessutom kan man hålla möjligheterna öppna för framtida rälsbygge Kristianstad-Åhus samt Kristianstad-Degeberga-Simrishamn och Kristianstad-Färlöv. I framtiden kan de komma lämpliga lösningar för lågutsläppande lätta tåg/rälsbussar som inte behöver elstolpar med mera. Då är det viktigt att det inte byggs där dessa sträckor kan bli av i framtiden.

Delområde Näsby

Näsbyfält är ett Riksintresse och Natura 2000 område.Delar av fältet är redan bebyggt.Med tanke på tidigare avsteg från planer borgar nuvarande förslag om bostäder för vidare exploatering.Vill ha en möjlighet till diskussion om en eventuell utbyggnad med kommunen.

Gräsytor utmed Snapphanevägen och framför allt utmed Industrigatan är exempel där slåtter kan utnyttjas på stora ytor.Mer träd,buskar skulle kunna skymma industrimark utan att påverka verksamheterna.

Norr om Tegelbruksvägen ligger stora outnyttjade P-ytor att förvalta på ett bättre sätt,slåtterytor,trädplantering alternativt solcellsparker.

Delområde Nordöstra staden

Man kan samtidigt återupprepa att vi vill att det ganska nyplanterade skogsområdet söder om Österäng ”Prästaskogen”, öppnas upp med strövstigar så att allmänheten kan använda området för rekreation.

Den igenväxande före detta golfbanan på Nosabysjöns botten bör användas som betesmark alternativt omföras till våtmark.

Skapa flera sammanhängande gröna stråk. Tex har Björket uppdelats och exploaterats stegvis och bör därför säkras och utvidgas som grönt område. Det är av stor vikt att man kan ta sig på gång eller cykel igenom staden och radiärt in och ut från centrum, på stigar och vägar som är i grönområden, fria från biltrafik. Detta bör också ingå i hela tanken kring vattenrikets upplevelsestrategi.

Delområde Hammar

Ännu bättre ur naturvårdssynpunkt att anlägga en våtmarksanläggning med dammar för ytterligare rening av avloppsvattnet på åkermarken mellan Fundationsvägen /C4 shopping och Stordiket

Hammar har inplanerad för lite grönytor. 300 meter från bostad till närmsta grönområde krävs

Delområde Söder

Utmärkt att anlägga en större solcellsanläggning på åkermarken mellan motorvägen och Centrala reningsverket (CRV). 

Delområde Centrala Staden

Avstyrker förslag/utredning Etapp 3 Kristianstadslänken via Barbacka och Härlövsängaleden.Ett bättre alternativ är att förlägga över Bangårdsområdet.

Attraktivt stationsområde

Det ska vara attraktivt att anlända med tåg till Kristianstad, så man ökar det attraktiva att bo i närliggande befintliga som framtida stationsbyar. Därför bör stationsområdet bli en attraktiv plats där man lätt och säkert tar sig till gågatorna ( dvs få bort biltrafiken på vägen längs centralstationen)

Centralt kan långsammare cykelvägar skapas genom att göra om bilvägar till bilfria vägar. Då cyklarna tar mindre vägbredd i anspråk kan cykelvägen kombineras med andra värdefulla inslag såsom cykelparkering, kiosk, luftpump, viloplatser, grönytor, träd. Bilfritt längs cykelväg ökar säkerheten och ökar den positiva upplevelsen att cykla

Bilfritt centrum/Nedsatt hastighet i centrum

i centrum kan man ha flera gågator och tex enbart tillstånd för buss. En lättare variant är att ha kraftigt nedsatt hastighet (max 20 km/t). Fartkamera kan evt bidra till att efterlevelse av begränsningen.

Snabba och tvåspåriga cykelbanor utan gångmöjlighet, bör placeras så att folk snabb kan transportera sig till Centrum och andra populära platser. skapa noga utvalda centrala stråk för enbart cykel. Detta är inte enbart detaljplanering utan de viktigaste stråken bör ritas in i översiktsplanen.

Delområde Västra Staden

Området karaktäriseras av  flera urbana miljöer, stora ytor av p-platser ,övergivna verksamheter och kommande ytor norrut för tillkommande handelscentra kring Härlövsområdet.Delområdet gränsar till Helgeåns vattensystem och betydelsefullt skapa en buffertzon som avgränsar tillkommande verksamheter.

Vägar,tillsammans med den urbana miljön, perforerar Västra Staden och kommande väg 9/19:s anslutning till E22 förstärker områdets oattraktiva intryck.

I samband med nya vägar,bostadsbyggande mm,ha ett kompensationstänkande där äldre vägavsnitt omförs till GC-väg,prioritera kollektiv trafiklösningar, alternativt ersätts med slåttrade grönytor,trädplantering mm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Detaljplan för Bromölla 11:83,11:1 och 11:106 i Bromölla kommun

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla har tagit del av handlingarna rörande ovan rubricerade ärende.

Planområdet påverkas inte av några särskilda bevarandeintresse.En ny vägdragning medför alltid ett intrång, skapar en barriär och isolerar arealer ifrån varandra.Mot bakgrund av att den nuvarande trafiklösningen anses otillräcklig förordas den åtgärd som minimerar intrånget i miljön.I detta fall en lutning om 6%.

Vänliga Hälsningar

Anders Johansson

 

       Täktverksamhet Hultagården, Östad, Bromölla kommun

Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla har tagit del av handlingarna angående utökad täktverksamhet på fastigheterna Östad(3:50),7:3,8:43,19:2 och S:13 i Bromölla kommun.

Ansökan tillstyrkes.Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas till verksamheter,där det ännu inte finns ersättning.Ökad kunskap om alternativ skulle kunna medföra en utfasningsperiod om 10 år.

Backsvala finns i området,rödlistad i kategorin Nära hotad.Stöder förslag om minst en rasbrant,fri från brytning varje år mellan 15 april-30 augusti.Även under brytningstiden.Spara branta partier som kontinuerligt rasar.Syd-och sydvästvända slänter inte planas ut.

Naturvärdesinventeringar är utförda,måhända inte heltäckande.Sandiga miljöer är omvittnat artrika och att täkter skapar/skapat nya livsbetingelser för fauna-och flora.Befintlig damm sparas och att fler skapas i efterbehandlingsplanen.Det kan medföra bevarande och spridningsmöjligheter för amfibier,insekter mm.

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla

Anders Johansson

 

               Täktverksamhet Kälkestad, Kristianstad kommun

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla har tagit del av handlingarna rörande täktverksamhet inom fastigheten Kälkestad 8:4 samt fastigheterna Kiaby m.fl inom Kristianstads kommun.Sökande Finja Betong AB.

Ansökan tillstyrkes om förlängd brytningstid.Mot bakgrund av den pågående utfasningen av naturgrustäkter,utvecklingen av ersättningsmaterial mm förordas ett 10-års scenario.

Inom täktområdet förekommer en population av backsvala,vilken är beroende av branter.I nu gällande tillstånd står inskrivet och beskrivet vilka åtgärder som krävs för artens fortlevnad.De stöder Naturskyddsföreningen.

Det finns en befintlig damm som i nuläget används i sandsorteringen.I ett senare perspektiv i efterbehandlingsplanen,kan miljön kring dammen göras mer tillgänglig för amfibier.

En stenmur skapar variation i landskapet.Den utgör en viktig tillflyktsort och spridningsväg för den biologiska mångfalden.Stenmuren är biotopskyddad och i händelse av borttagande får den uppföras på annat ställe enligt kriterierna.

För Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla

Anders Johansson

 

              Täktverksamhet På Vångaberget, Kristianstad kommun

Undertecknad,som representant för Naturskyddföreningen Kristianstad/Bromölla(Nsk K/B) har tagit del av handlingarna “Bergtäkt Vånga 6:3 Kristianstad kommun”.Tillika deltagit i ett offentligt sammanträde och områdesbesiktning 200205 i Oppmanna församlingshem.

Området är beläget inom ett område för ett antal Riksintressen,bl.a Naturvård och Friluftsliv.Naturvärdesinventeringar som är utförda(Calluna AB) visade inget exceptionellt och ej heller sökningar på Artportalen gav vidare vägledning.Besiktning på plats(200205) visade på ett delvis exploaterat område,skrotstens upplag,gamla vägdragningar mm och en uppkommande trivial vegetation efter mänsklig påverkan.En genomarbetad efterbehandlingsplan krävs före täkten upphört.Sett ur dessa aspekter finns inget att avstyrka en utökad täkt.

Transporter till och från den utökade täkten medför nya vägdragningar.En är genomförd och ytterligare en planerad för anslutning till väg 2073.Nya vägdragningar generellt i oexploaterad mark, perforerar landskapet,skapar barriärer, hämmar spridningsvägar för fauna-och flora.Utbyggnad och förstärkning av befintligt vägnät förordas.

Nuvarande täkter märks visuellt inte i landskapsbilden.Osäkerhet råder däremot vilken inverkan den nya täkten kan tänkas innebära för den densamma.Siktlinjerna A,B,C förvisso i “sämsta” läge kommer att blottlägga bergväggen.Skogen på östra sidan av Vångaberget kan av många olika anledningar falla undan,ålder,avverkning mm.Ett säkert underlag krävs som undanröjer alla tvivelaktigheter om att konturen på Vångaberget bryts.Om inte så, avstyrks ansökan.

För Nsk K/B 200218

Anders Johansson