Ny skola på Näsbyfält

Länsstyrelsen i Skåne län

Besvär över Kristianstads kommuns beslut 2015-11-17 att anta detaljplan för del av Näsby 35:47 m.fl.

Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun beslutade 2015-11-17 att ”anta detaljplan för del av Näsby 35:47 m.fl.” Den nu avslutade delen av planprocessen avsåg att pröva om det är möjligt att använda det aktuella markområdet för byggandet av en ny skola. Kommunen har genom sitt beslut ansett så vara fallet. Undertecknade företrädare för en betydande del av den berörda befolkningen i närområdet, arrendatorer av markområdena inom planområdet liksom intressenter inom naturvården och Vattenriket delar inte kommunens slutsats av den genomförda prövningen.

Kommunfullmäktige beslutade vidare att ”kompensation ska ske för det centrala markområdet som tas i anspråk för skoländamål på Näsby fält. I den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad (FÖP 2009) har området redovisats som en del av området som ska lämnas fritt för rekreation. Byggnadsnämnden får därför i uppdrag i aktualitetsförklaringen och

översynen av gällande översiktsplan (ÖP13) att beakta behovet att minska de tre föreslagna exploateringsområdena längs Stridsvagnsvägens västra sida för att kompensera för planområdet som tas i anspråk för en ny skola så att integrationen främjas och lockar elever från olika bostadsområden”.

Beslutet om kompensation och uppdraget till Byggnadsnämnden har ingen juridisk betydelse i dagsläget. Huruvida den beslutade kompensationen blir möjlig får naturligtvis prövas i laga ordning vid den översyn som uppenbarligen påbörjats enligt PBL 3 Kap. och är närmare beskriven i prop. 2009/10:170 s.188-190. Exempelvis torde det bli svårt att finna samma naturvärden och attraktivitet inom annat område av Näsby fält.

Till följd härav anför vi besvär över beslutet och motiverar nedan varför ingen bebyggelse bör ske inom området ifråga.

Bakgrund.

Under 1999 informeras vi om att kommunen arbetade med en fördjupad översiktsplan som bl.a. innehöll byggnation väster om Stridsvagnsvägen på Näsby fält. Under 2000 deltog vi i ett

stormöte i stridsvagnsgaragen med stadsarkitekten Tomas Theander och byggnadsnämndens ledamöter. Mötet resulterade i att kommunen tog tillbaka sina planer och utlyste en fri zon, fri från bebyggelse.

2002-11-18 beslutade Länsstyrelsen om ”Bildande av naturreservatet Näsby fält (med Västra Fäladen, Lingenäsen och östra delen av Araslövssjön” (bilaga). Beslutet vann laga kraft.

Av beslutet framgår att det föregåtts av ett omfattande analysarbete i samarbete mellan Länsstyrelsen och Kristianstads kommun. I Handlingsprogram för Naturvård i Kristianstads Vattenrike 1998-2000, utarbetat i detta samarbete samt fastställt av kommunstyrelsen 1997-12-17, hade Näsby fält getts högsta prioritet beträffande säkerställande och skydd. Under 1998 hade området dokumenterats och förslag till skötselplan utarbetats, vilket finansierats av

Världsnaturfonden/WWF och Kristianstads kommun (Länsstyrelsen/Kristianstads kommun, Skåne i utveckling 99:20). Under beredningen av ärendet hade omfattande information inhämtats och lämnats, genomgångar skett och diskussioner förts med många av de berörda. Markägare, övriga kända sakägare och berörda myndigheter hade förelagts att yttra sig över förslaget till naturreservat.

Synpunkter och erinringar kom in, som delvis föranledde justeringar i reservatsförslaget.  Bl.a. anfördes synpunkter på att området mellan Stridsvagnsvägen och reservatsområdet borde ingå i naturreservatet. Länsstyrelsen fann dock att med de ambitioner kommunen redovisat och de föreskrifter man avsåg att utfärda för skötseln av detta mellanliggande område borde de föreslagna gränserna för naturreservatet vara ändamålsenliga.

Kommunen utfärdade därefter i enlighet med vad man åtagit sig omfattande föreskrifter om vård och skötsel av de områden som inte ingick i naturreservatet och som skulle utarrenderas, och som intogs som villkor i avtalen med berörda arrendatorer.

Under 2009 beslutar så Kommunen om ”fördjupad översiktsplan 2024”, där man i enlighet med den tidigare planeringen pekar ut ett ”fritt område för rekreation” mellan två planerade områden för bebyggelse på Näsby fält.

Den 21 juni 2010 beslutar riksdagen anta en ny Plan- och bygglag (PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011 och som ställer andra och högre krav på kommunernas samhällsplanering. I mars 2013 antar Kommunen följaktligen en reviderad översiktsplan som grundar sig bl.a. på den fördjupade översiktsplanen från 2009. Den reviderade och nu gällande översiktsplanen vinner laga kraft 2013-03-13. I denna finns ingen förändring när det gäller ett ”fritt område för rekreation” mellan två planerade områden för bebyggelse på Näsby fält.

Under hösten 2013 bjuds Näsby Villaförening in till Mark- och planeringskontoret för information om placering av ny skola på Näsby som man döpt till Lingenässkolan. Det visar sig senare att Barn- och Utbildningsförvaltningen redan under hösten 2012 påbörjat planeringen för en ny skola just den plats som vi tidigare kommit överens med Kommunen om att låta vara en grön oas, fri från bebyggelse mitt på Näsby fält, och vilket Kommunen sedan bekräftat i den för samhällsplaneringen styrande översiktsplanen.

Vid detta informationsmöte uttrycker representanterna från villaföreningen sin förvåning över den föreslagna placeringen och efterlyser skälen till att planeringen inte överensstämmer med den nyligen reviderade och styrande översiktsplanen. Några svar som överensstämmer med den nya skärpta PBL och dess andemening enligt prop. 2009/10:170 och riksdagens skrivelse vid dess antagande ges inte.

Vi förstår nu att vi som bor i Näsby, som värnar om Vattenriket och naturreservatet från såväl miljösynpunkt som från att detta naturområde är och kan bli ett av få kännemärken för staden Kristianstad, och som alltså är av avgörande betydelse för vår kommuns framtid, fortsatt måste bevaka att den av Kommunen antagna och lagakraftvunna översiktsplanen ligger fast. Vi finner detta egendomligt, att som en del av befolkningen behöva be Kommunen stå fast vid sitt beslut. I februari 2014 bjuder Näsby Villaförening därför in representanter från Kommunen till samtal. Kommunens representanter informerar om att man står fast vid placeringen och beskriver till och med detaljer om skolan. Mötet beslutar enhälligt att vi inte accepterar placeringen.

Eftersom Kommunen fram till dags dato framhärdat i sin syn på placeringen av en ny skola har vi vid varje tillfälle avvisat förslaget. Vi har vid en rad tillfällen framfört att översiktsplanen skall följas och vänligen inbjudit till överläggningar om alternativa lösningar, liksom deltagit i en rad samtal, allt utan resultat.

 

Översiktsplanen.

Enligt nu gällande PBL är en översiktsplan styrande för kommunens utveckling och framtid. Den tjänar enligt bakomliggande proposition till riksdagen till att visa för oss och allt näringsliv hur all mark inom kommunen är tänkt att användas för att tjäna invånarnas bästa. Den visar långsiktigt var bostäder kan lokaliseras och var företag kan erbjudas goda faciliteter, särskilt de som är beroende av viss infrastruktur. Den innehåller en strategi för fortsatt utveckling.

Men översiktsplanen visar också enligt förarbetena till lagstiftningen hur omsorgen om vår natur ska arrangeras och hur den ska vårdas. Det är ingen tillfällighet att nu gällande PBL – ”En enklare plan- och bygglag” – utarbetades inom miljödepartementet och lämnades till riksdagen av dåvarande miljöministern, den 18 mars 2010. Lagen trädde i kraft den 2 maj 2011.

Den nu gällande översiktsplanen för Kristianstads kommun trädde i kraft 2013-03-13 och är således baserad på den nya skärpta lagstiftningen. Planen med kartor och beskrivningar är resultatet av tre års gediget arbete med brett deltagande från medborgare och näringsliv. Den ska självfallet följas fram till dess den eventuellt ändras genom omprövning.

Vid våra möten med Kommunen och framförallt Stadsbyggnadskontoret har regelmässigt framförts att ”översiktsplanen är inte juridiskt bindande”. Detta är en sanning med modifikation i den nya lagstiftningen. Lagstiftaren skriver i sin inledning att ”det införs nya bestämmelser som innebär att miljö- och klimataspekter skall beaktas vid planläggning och byggande.” Detta har inte varit tydligt uttalat tidigare. Vidare ”stärks översiktsplanens strategiska funktion liksom kravet på aktualitetsprovning av planen.” Av beskrivningen framgår vidare att översiktsplanen inte är juridiskt bindande i så motto att gränserna för markens användning är angivna exakt. Däremot är intentionerna och de strategiska avgörandena bakom bedömningarna av markens lämpliga användning fastlagda, och kan inte ändras utan ändring av översiktsplanen. Framförallt har den strategiska funktionen stärkts. Lagstiftaren skriver att ”översiktsplanen skall fungera som stöd både för kommunens egna intentioner och för kommunens handlingsberedskap för oförutsedda händelser.” (prop. 2009/10:170 s.176).

Översiktsplanens skärpta och numera avgörande strategiska betydelse för en kommuns användning av marken har betonats genom att varje kommuns översiktsplan måste omprövas minst en gång under varje mandatperiod (PBL 3. Kap. 27 §). Någon sådan omprövning under nuvarande mandatperiod har hittills inte skett inom Kristianstads kommun.

 

Fortsatt planering utan detaljplan.

I april 2014 upptäcker vi att grävningar sker på det aktuella området. Det visar sig vid förfrågan att en fysisk planering påbörjats och att grävningarna avser markundersökningar inför att en skola ska byggas, trots att ingen detaljplan medger detta. Något senare får vi veta att en arkitektfirma redan anlitats för att rita den tänkta skolan som ska rymma upp till 800 elever, fortfarande utan att det finns något beslut om var skolan ska placeras.

Vi kan inte underlåta att redovisa dessa förhållanden som exempel på varför vi som bor och verkar i närområdet känner att vi själva måste bevaka att gällande lag och tillhörande författningar och avtal följs av Kommunen. Den bekymmersamma juridiska respekten inom

Kommunen med en allmän oreda på avtalsområdet och bristande stringens i skrivningarna som påtalats av revisorerna och som blev uppenbar under genomförandet av Kristianstadslänken med onödiga merkostnader i storleksordningen 15 milj. kr. hoppas vi dock på sikt har åtgärdats genom beslutet i byggnadsnämnden 2015-02-24, att anta dokumenthanteringsplan för Stadsbyggnadskontoret och utse en arkivansvarig (BN § 2015/58).

Sammanfattning.

För Kristianstads kommun gäller översiktsplan som vann laga kraft 2013-03-13. Enligt planen skall ingen bebyggelse ske inom det område den antagna detaljplanen omfattar.

Översiktsplanen bygger på tre års gediget arbete och omfattande samråd med oss medborgare, och innehåller välgrundade motiv för markens användning på kort och lång sikt. Vi finner ingen anledning till ändrat förhållningssätt.

Vi företrädare för en stor del av befolkningen i närområdet har i över 15 år värnat om de värden som naturreservatet Näsby fält och angränsande marker representerar. Vi finner det högst anmärkningsvärt att Kommunen – kort tid efter att man antagit och genom laga kraft fått full acceptans för översiktsplanens intentioner och strategi – är beredd att frångå denna. Vi motsätter oss detta.

Med stöd av det ovanstående anför vi besvär över Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Näsby 35:47 m.fl. i Kristianstad, Kristianstads kommun. Vi begär att beslutet upphävs.

Kristianstad 2015-12-11.

 

Näsby Villaförening                Naturskyddsföreningen i Kristianstad

……………………………………..  ……………………………………………..

Vattenrikets Vänner                Vipans Samfällighet

…………………………………….   ……………………………………………..

Fågelholken Samfällighet                   Sergeantens             förening

……………………………………    …………………………………………….

Brf Tjädern                             Brf Boken

……………………………………    …………………………………………….

Brf Trekanten              Brf Hoffmeister

……………………………………    …………………………………………….

Brf Solgården             Barbro Palm                Zerny Palm

……………………………………    ……………………….           ……………………..

 

Till ledamöterna i Kristianstads kommuns Kommunfullmäktige inför kommunfullmäktigemöte 2015-11-17

Ärende: LINGENÄSSKOLAN (Näsby 35:47 m fl)

Som KF-ledamot har Du vid nästa fullmäktigemöte att ta ställning till den tilltänka Lingenässkolan och dess placering. Vi som undertecknar detta brev, företräder en rad föreningar på Näsby-Gamlegården och både vi och dem vi företräder bor alternativt verkar i området.

Det är med bedrövelse vi åsett hur tjänstemän och ledande politiker envist inriktat sig på att vilja placera denna skola just i det område på Näsbyfält, som vi efter brett engagemang och omfattande diskussion vid millennieskiftet var överens om skulle lämnas orörd. I gengäld var vi överens om att vissa andra områden kunde bebyggas. ”Kommunfullmäktige antog 2009-06-09 ”Kristianstad Växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad”. Planen är ett långsiktigt strategiskt dokument som visar hur stadens bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas inom de närmaste 15 åren” (Texten är hämtad ur den fördjupade översiktsplanen). Denna fördjupade översiktsplan som enligt kommunens egna ord ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument för planering de närmaste 15 åren!

  • Kommunens förslag om placering av ny skola kommer att förstöra en idag idyllisk och vacker vy av fri äng och ett omhuldat och uppskattat öppet strövområde på Näsbyfält. Landskapsbilden förstörs och allmänhetens rekreationsmöjligheter försämras.
  • Buffertzonen till naturreservatet Näsbyfält, som även är Natura 2000-område och ingår i Vattenrikets biosfärområde kommer att påverkas negativt både av bebyggelsen, trafiken och störningar från 800 elever då det gäller markpåverkan, flora och djurliv.
  • Med kommunens plan på placering av skolan ska Stridsvagnsvägen stängas av för genomfartstrafik. Detta innebär ökad trafik på övriga vägar på Näsby, med bl a mer trafik på den redan hårt belastad Näsbychaussén vilket inte är acceptabelt. Stridsvagnsvägen är en viktig genomfartsled för Gamlegården och norra Näsby och kommer att bli ännu viktigare när området är utbyggt i sin helhet med ca 1250 ”lägenheter”.
  • I det fall planerna på en skola verkställs på berörd plats, kommer detta att uppfattas som att beslutsfattarna ignorerar en bred folkopinion, som fortfarande är enig kring värnandet om denna tillgång.

Vi inser till fullo behovet av snabb utbyggnad av skolkapaciteten i området, MEN vi invänder starkt mot skolans placering och kan dessutom känna oro inför skapandet av en sådan mastodontskola för 800 elever i de lägsta åldrarna, 6-12 år, plus personal samt idrottshall på en markyta av 47 000 kvadratmeter. Vi ser hellre att man bygger två mindre skolor. Plats för en av dessa skolor finns redan reserverad i översiktsplanen.

Om man absolut vill bygga en ovanligt stor skola föreslår vi att denna byggs längre norrut i det mellersta av översiktsplanens tre bebyggelseområden.  Den största elevgruppen kommer att vara boende på Gamlegården, som nu tillhör Gamlegårdsskolans och Fristorpsskolans upptagningsområde. Dessa får då närmare till skolan och säkrare skolväg. Man behöver inte heller stänga Stridsvagnsvägen för genomfartstrafik, eftersom denna viker av tidigare. Se bifogad karta

Integrationsskäl har anförts för att motivera varför inte skolan kan placeras i något av de planlagda bostadsområdena på Näsbyfält. En skola med intressant profil (forskarskola, biosfärskola?), stort anseende och hög kvalitet lockar elever från både närområdet och från andra delar av kommunen. Det är sådant som gynnar integration i en skola.

Det är ledsamt, att föreningar och allmänhet betraktas som ett särintresse och ställs mot ett så kallat allmänt intresse= skolan, när vi värnar om ett unikt och stadsnära rekreationsområde med omfattande naturvärden, till gagn för alla de som gärna rör sig här och som också kommer från övriga Kristianstad.

Båda behoven borde kunna tillfredsställas inom ramen för befintliga planer. Kommunfullmäktige lovar i översiktsplanen ”ett rekreationsområde fritt från bebyggelse mellan område 1 och 2 på Näsbyfält. Vid exploatering för bostäder på Näsby fält bevaras en buffertzon, av naturmark mot naturreservatet. Den oexploaterade delen i mitten av området bibehålls som öppet strövområde”.(Texten är hämtad ur den fördjupade översiktsplanen). Enligt beslut om fördjupad översiktsplan för Kristianstad vann laga kraft 2009-06-09 att låta denna plats vara fri från bebyggelse.  Så sent som 2013-03-13 var överenskommelsen i gällande översiktsplan underlag för diskussion av kommunfullmäktig, som beslutade att följa tidigare beslut, vilket innebär att inte bygga på denna plats.

Tack vare vår kamp för 15 år sedan och beslut som därefter fattats, så finns dessa områden med sina värden fortfarande kvar. Vår ståndpunkt är densamma idag: Det tilltänkta bygg-området för Lingenässkolan ska fortsätta vara ett öppet strövområde utan bebyggelse!

Vi hoppas att du som ledamot tar intryck av detta och röstar för att flytta Lingenässkolan alternativt delas upp i två mindre skolor, så att översiktsplanen respekteras.

Kristianstad 2015-11-03

Undertecknat av Näsby Villaförening, Naturskyddsföreningen i Kristianstad m fl

Kristianstad kommun

sbk@kristianstad.se

Om detaljplan för Näsby 35:47 m fl

Kristianstad kommun vill bygga en ny, mycket stor skola (”Lingenässkolan” med ca 800 elever) på en plats som strider mot kommunens gällande översiktsplan.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad anser att området väster om Stridsvagnsvägen bör vara ett buffertområde   mellan det högexploaterade Näsby-området och den skyddsvärda naturen i naturreservatet på Näsbyfält och Lingenäset.          Om bebyggelsen utvidgas närmare naturreservatet kommer automatiskt störningarna och slitaget på naturen att öka drastiskt. Indirekt erkänner kommunen i sina svar i Samrådsredogörelsen att det kommer att bli störningar: ”en skola av den här digniteten behöver ett visst ”omland” för att inte innebära störningar för närboende”. Åttahundra elever medför givetvis också störningar på den omgivande naturen.

Dessutom finns tidigare reserverad mark för en ny skola öster om Stridsvagnsvägen. Vi håller med Miljö- och hälsoskyddsnämnden om att det är olämpligt att barnen på sin skolväg måste korsa Stridsvagnsvägen.

Kristianstad kommun bör i stället planera staden och framtida bebyggelse, så att man inte behöver bygga nya jättestora skolor, som riskerar att skapa problem genom sin storlek. En hälften så stor skola öster om Stridsvagnsvägen skulle ge en bättre inlärningsmiljö för barnen och dessutom ge en säkrare skolväg.

Om kommunen trots allt väljer att gå vidare med den planerade jätteskolan i ett läge som strider mot översiktsplanen, utgår Naturskyddsföreningen i Kristianstad från att kommunen som kompensation i stället minskar den planerade bebyggelsen i något av de tre bostadsområden på Näsbyfält som markerats i översiktsplanen.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad 14 augusti 2015

Christer Neideman ( ordförande)

Segrells väg 11, 291 94 Krisianstad

 

Kristianstads kommun, Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad

sbk@kristianstad.se

Angående ny skola på Näsbyfält ( Näsby 35:47)

Naturskyddsföreningen i Kristianstad avstyrker förslaget att lägga en stor, ny skola ute på den hittills obebyggda delen av Näsbyfält väster om Stridsvagnsvägen. Förslaget innebär dessutom att man bebygger ett helt annat område än de tre bebyggelseområden som föreslogs i översiktsplanen. Förslaget innebär att man bebygger en del av Näsbyfält som idag är ett öppet landskap och sköts som slåtteräng.

När bebyggelsen på Näsby diskuterades var en av de mest kontroversiella frågorna om man skulle bygga på Näsbyfält. Naturskyddsföreningen i Kristianstad, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Näsby Villaägarförening ansåg att gränsen för bebyggelse skulle vara Stridsvagnsvägen, och att den del av Näsbyfält som inte är naturreservat skall fungera som strövområde och buffertzon mellan tätbebyggelsen och naturreservatet.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad anser att man i första hand bör bygga i de områden som saknar naturvärden och i sista hand på de områden som har naturvärden. Detta innebär att Näsbyfältbör byggas ut i sista hand.

Det är anmärkningsvärt att det finns en redan planerad skoltomt på andra sidan Stridsvagnsvägen intill den befintliga bebyggelsen. Men eftersom man nu vill bygga en extremt stor F-6-skola med 800 elever och en personal på 150 personer (48700 m2) anser man att den egna planeringen inte längre duger.

I tidningen diskuteras dock redan att minska ner utbyggnadsplanerna eftersom man hotar att överskrida de ekonomiska ramarna. Vi hoppas att skolan kan minskas i storlek och därmed byggas på den tidigare planerade tomten eller på annan lämplig plats!

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Kristianstad 3 juni 2014

Christer Neideman (ordförande)