Remiss C4 Shopping

Stadsbyggnadskontoret

Kristianstads kommun

sbk@kristianstad.se

Samråd om detaljplan för HAMMAR 9:151 m fl (C4 Shopping)

Planen går främst ut på att bygga ett helt nytt stormarknadsområde med ”familjeshopping och volymhandel” med byggrätter om ca 73 500 m2 och parkeringsplatser för ca 2400 bilar på åkrarna runt Hammarshus.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad avstyrker helt förslaget att bygga ett nytt stormarknadsområde utanför själva staden. Vi håller med Handelsföreningen, Fastighetsägarna Syd och Nätverk Kristianstad med flera om att en utbyggnad av detta område kommer att påverka den befintliga handeln i centrala Kristianstad negativt och riskerar att delvis konkurrera ut denna.

Men framförallt går denna utbyggnad tvärsemot nödvändigheten av att styra samhället mot en hållbar utveckling med minskade transporter, mindre biltrafik, varor med högre kvalitet som går att reparera eller uppdatera, mindre förbrukning av naturresurser och mindre exploatering av jordbruksmark.

Vi har följt debatten om C4 Shopping och folkomröstningen i media. Kommunens planmonopol bör användas för att styra samhällsplaneringen så att slutresultatet blir långsiktigt hållbart – inte för att okritiskt släppa igenom exploateringar.

Det är dags att Kristianstads kommun i sin planering på allvar arbetar för att bidra till att Sveriges miljökvalitetsmål nås. Då duger det inte att bygga ett tredje stort handelsområde som motverkar flera av miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv.

Vi har förståelse för att det måste ges utrymme för expansion. Det naturliga för Kristianstad är att nya etableringar styrs till centrum och Härlöv/Vilan-området, vilket skulle bidra både till ett fortsatt levande centrum, betydligt mindre bilåkande och till att värdefull åkermark även fortsättningsvis används för odling och inte som underlag för jättelika asfaltsöknar.

Eftersom vi inte fick några tillfredställande svar på vår skrivelse om den förra detaljplanen (år 2012) upprepar vi de argument som kvarstår även mot denna detaljplan.

Kommunen tog överhuvudtaget inte upp miljöaspekterna av den ökade biltrafik som utbyggnaden skapar i de så kallade handelsutredningar som gjorts år 2006 respektive 2010. Att bygga nya externa stormarknader bidrar till ökad biltrafik och därmed större utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. Den miljökonsekvensbedömning som upprättats visar att planförslaget ökar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar.

Planen medför negativa konsekvenser för landskapsbilden. En negativ effekt av planförslaget är att intrycket av Hammarshus som en karaktärsskapande del av landskapet och kulturmiljön försvinner.

Åkermarkerna inom planområdet har klassificerats som åtta på en tiogradig skala, vilket innebär att jorden är mycket bördig. Att bebygga jordbruksmarken medför att viktiga naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går förlorade. Detta minskar möjligheten till ett framtida mer klimatanpassat samhälle med minskad import och transport av livsmedel.

De trafikmängder som det nya planområdet skapar ger stora negativa konsekvenser för trafikplats Hammar/E22 och riskerar att hindra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Marken inom området består till stor del av lera, vilket medför risk för sättningar som kan skada byggnader, och för att vibrationer från tung trafik sprids via marken.

De stora taken och P-platserna kommer att ge mycket stora dagvattenvolymer, som kommer att vara ett problem vid framtida ökande nederbörd.

Den västra delen av planområdet ligger så lågt att det skulle översvämmas vid ett eventuellt brott på Hammarslundsvallen. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna gör att isavsmältningen ökar, havsvattnet utvidgar sig, havsytan stiger och den svenska nederbörden ökar vilket gör att risken för dammbrott och översvämning ökar i framtiden.

Sammanfattningsvis anser vi att nackdelarna med projektet C4 Shopping är mycket stora. Naturskyddsföreningen i Kristianstad anser i stället att handeln i första hand bör koncentreras till centrala Kristianstad och i andra hand lokaliseras till det redan exploaterade Härlövsområdet.

Kristianstad 29 november 2013

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad

………………………………………

Christer Neideman (ordförande)

Hammarspyntsvägen 63
291 50 Kristianstad