Remissvar 2021

Sammanfattning av de remissvar vi skickat in under 2021

Boarps hed 210111. Föreningen positiv till reviderad skötselplan och att resurser tillförs för att säkra målen. I ett vidare perspektiv utöka arealen för denna minskande biotop.

Degeberga Vattenskydd 210113. Reviderad plan med skyddsföreskrifter. Föreningen positivt till detta, men också att den tertiära zonen utökas för att säkra Segesholmsåns avrinningsområde.

Vångaberget 210127. Samrådsunderlag angående förlängd täktverksamhet inom befintligt område. Tre riksintressen berörs. Kontinuerliga naturvårdshöjande åtgärder för att minimera intrånget.

Södra Åspet 210322. Föreningen positiv till förslaget om bildande av naturreservat, men ställde också frågan om att införliva Yngsjö 2:4 som ligger mellan de båda delreservaten.

Ripa Lantbruk 210416. Animalieproduktion som härstammar från naturbetesmarker har stort värde ur biologisk mångfaldssynpunkt. En utökad djurbesättning måste ha tillgång till hag- och ängsmarker. I annat fall förordades ett noll-alternativ.

JKN Önnestad 210531. Ett samrådsunderlag angående avfallshantering Assaretorp 1:37. Området gränsar till ett rekreationsområde av högsta klassning och ett stort regionalt värde. En framkomlig väg att flytta till liknande ljudalstrande miljöer. Avvaktar natur- och bullerutredning.

Lindals kyckling 210609. Fjäderfäproduktion har lägre klimatpåverkan än annan animalieproduktion, men sämre miljönytta. Generellt bättre djurhållning än importerat. Alternativ 1 förordades. Foderstat ej innehålla importerad soja.

Ekenabben/Kvarnnäs 210809. Föreningen positiv till förslaget, men det delvis fragmentariska intrycket borde införlivas en helhet.

Yllefabriken 20 m.fl 210810. Föreningen såg positivt på detaljplanen att iscensätta ekosystemtjänster i ett område med mycket hårdgjorda ytor.

Yngsjö 12:169 210916. Upphävande av avstyckningsplan inom reservat Södra Äspet. Positiv till detta och framförde ånyo införlivande av Yngsjö 2:4.

Åhus 552:52 211001. Samrådshandling angående utökade p-platser vid evenemangsstranden. Föreningen avstyrker planerna. Grönstrukturen är viktig att bevara i ett hårt exploaterat, tätortsnära kustområde. Alternativa lösningar, GC- vägar, kollektiva färdlösningar mm är att föredra.

Östra Vram 211005. Detaljplan för exploatering. Stora hårdgjorda ytor och föreningen synpunkter på dag- resp. Spillvattenhantering för att minimera föroreningar till Vramsån och slutligen Hanöbukten.

CRV Krstd 211008. Ändringstillstånd för Centrala Reningsverket Kristianstad. Föreningen förordade alternativ 2 och dessutom med tanke på slutliga recipienter att en våtmarksyta anläggs.

Åhus vattenskydd 211026.  Föreningen såg positivt på föreslagna skyddsföreskrifter.

Åhus 42:165 211206. Samrådshandlingar där föreningen påpekade, att ta fasta på karaktären av Åhus sandiga marker med tillhörande fauna och flora i ett annars hårt exploaterat område.

Önnestad 112:1 211208. Detaljplan med anspråkstagande av jordbruksmark för bostadsändamål. Föreningen ser behovet av bostäder med näraliggande kollektiva resor. Kompensatoriska åtgärder utmed Bockebodabäcken för att öka den biologiska mångfalden.