Stora Ekens väg

Yngsjö

Stadsbyggnadskontoret

291 80 KRISTIANSTAD

sbk@kristianstad.se.

Samrådsyttrande över planprogram för YNGSJÖ  6:161, bostadsbebyggelse norr om Stora Ekens väg, Kristianstads kommun.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad avstyrker förslaget om ny bostadsbebyggelse i området norr om Stora Ekens väg. Även om förslaget sägs vara anpassat för en skonsam exploatering, så blir resultatet att den sammanhängande magra lav- och mossbeklädda skogen mellan Åhus/Äspet och Yngsjö nästan huggs av på mitten. Detta är allvarligt särskilt eftersom kommunen nyligen godkänt stora utbyggnadsplaner i tallskogen både vid Äspet (runt Åvägen) och vid Yngsjö (mellan Grävlingvägen och cykelstigen).

Mycket starka skäl mot exploateringen är att området i Kristianstad kommuns översiktsplan är markerat som olämpligt att bebygga och att det strider mot riksintressen för naturvården och för det rörliga friluftslivet.
Det är anmärkningsvärt att kommunen inte följer sina egna styrdokument!

Det aktuella området har landskapsbildskydd och den föreslagna bebyggelsen gränsar till det skyddade Natura2000-området ”Södra Äspet”.  Även om området domineras av relativt vanliga växter har den magra tallskogen och den sandpräglade vegetationen ett stort eget värde. Inslaget av ek i skogen längs Stora Ekens väg och cykelstigen är också värdefullt.

Det kan dessutom finnas skyddsvärda och rödlistade arter i området eftersom bara växter, fåglar, trollsländor och fjärilar undersökts. De gjorda inventeringarna visar att det finns myrlejonsländor i området. Det kan också finnas skyddsvärda och rödlistade arter av t ex skalbaggar eller sandbin (eller andra organismgrupper som ej inventerats).

En fågelinventering bör dessutom som inventeraren påpekar göras under häckningstid för att ge en riktig uppfattning om områdets fågelliv. När det gäller fåglarna är det lätt att konstatera att den verkliga artlistan är betydligt längre: större hackspett, ringduva, rödstjärt, koltrast, lövsångare, tofsmes, kungsfågel, trädkrypare och nötväcka är några arter som häckar regelbundet i dessa tallskogar. Även sällsyntare arter som trädlärka, nattskärra och lärkfalk är typiska för tallskogarna längs kusten. Särskilt nattskärran och lärkfalken kräver liksom spillkråkan dessutom större orörda områden, vilket gör det viktigt att bevara skogen oexploaterad.

Föreningen avstyrker alltså exploateringen av området eftersom områdets naturvärden kommer att skadas av tillkommande bebyggelse.

Om kommunen trots detta godkänner utbyggnaden yrkar vi på att kompensationsåtgärder genomförs i de västra delarna av området genom att t ex sandblottor skapas för att förbättra livsbetingelserna för arter som är beroende av öppen sand t ex myrlejonsländor. Detta bör i så fall göras i samarbete med Vattenriket och andra myndigheter/organisationer som arbetar med att skydda de sandiga markernas flora och fauna.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Kristianstad 30 oktober 2013

………………………………………

Christer Neideman (ordförande)

Address: Hammarspyntsvägen 63, 291 50 Kristianstad