år 2018

Lägg badhusplanen på is!  6 mars 2018

Byggnadsnämnden har sagt ja till möjligheten att placera ett badhus på Näsby. Men man vet fortfarande inte om badhuset kommer att byggas på Näsby eller på godsbangården.

Byggnadsnämnden skickar ändå detaljplanen vidare för att fastställas av kommunfullmäktige. Detta är anmärkningsvärt eftersom planen strider mot den av kommunen i höstas antagna grönstrategin dvs att man ska ta stor hänsyn till behovet av parker och grönområden. I detta fall medför planen att en gammal regementspark kommer att till största delen utplånas eftersom man både vill lägga badhuset och dessutom flera stora bostadshus i parkområdet.

Byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig säger till Kristianstadsbladet (1 mars): ”Men det går att placera detta utan att parkområdet påverkas. Träden har så högt värde att de ska skyddas.”

Fakta är att enligt detaljplanen bevaras endast en mindre ekdunge plus fyra enstaka andra träd (två bokar och två valnötsträd). Enligt planbilagan ”Naturvärdesbedömning” har minst en tredjedel av det gamla parkområdet påtagliga naturvärden. Tre av de fyra rödlistade träden kommer ändå att avverkas. Fyra av fem gullvivebestånd kommer att grävas upp. Andra botaniskt intressanta och sällsynta arter som finns i området nämns inte ens i själva planbeskrivningen eftersom de juridiskt sätt inte räknas som rödlistade när de ingår i en gammal park. Att det finns ovanliga växter som lundalm, bohuslind, naverlönn och tovsippa bryr man sig alltså inte alls om.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla har inget emot att badhuset läggs i området, om man lägger badhuset på den öppna gräsytan nära Stridsvagnsvägen. Men att förstöra denna gamla park genom att också pressa in ett antal bostadshus strider mot kommunens egen grönstrategi.

Vi hoppas alltså att kommunfullmäktige tar hänsyn till sina egna stolta riktlinjer och beställer en omarbetad detaljplan eller åtminstone bordlägger den tills badhusets öde är slutgiltigt bestämt.

Christer Neideman

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla